Medische verklaring

Regelmatig wordt ons door patiënten gevraagd om een medische verklaring te schrijven.

Voorbeelden van zulke vragen zijn:

  • Mijn werkgever verlangt een schriftelijke verklaring dat ik nog niet kan werken.
  • Kunt u even de 'Eigen Verklaring' van het CBR invullen?
  • Wilt u een briefje schrijven voor de verzekering dat ik mijn vliegreis/vakantie/etc moet annuleren.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een waardeoordeel geeft dat een ander doel dient dan behandeling of begeleiding. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Allereerst vindt de KNMG het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Zowel u als uw behandelend arts moeten daarbij niet in allerlei belangenconflicten raken.
  • Ten tweede is een behandelend arts niet objectief ten opzichte van zijn patiënt.
  • Ten derde is er tuchtrechtspraak* die het behandelend artsen verbiedt om een oordeel te geven over de gezondheidstoestand van een eigen patiënt.

Medische verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke, objectieve en ter zake kundige arts. Zo'n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie en loopt niet het risico in een (belangen)conflict met u te belanden. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

Verwarrend is dat sommige instanties, die een medische verklaring vragen, aangeven dat deze best door de behandelend arts mag worden afgegeven. Voor deze instanties is het niet zo van belang wie de verklaring afgeeft, áls de verklaring maar wordt afgegeven. Wij blijven echter bij het standpunt van de KNMG dat een verklaring door een onafhankelijk arts moet worden afgegeven.

Wat de behandelend arts - in overleg met u - wél kan doen is in bepaalde gevallen een afschrift van relevante feiten uit uw medisch dossier (zoals bloeduitslagen of uitslagen van andere metingen) toesturen aan de instantie die een medische verklaring vraagt.

Tot slot, sommige verklaringen horen niet bij de huisarts thuis maar bij de gemeente (invalidenparkeerkaart), woningcorporatie (verhuisurgentie) of arboarts (verklaringen die te maken hebben met (de mate van) arbeidsongeschiktheid). De huisarts is niet ter zake kundig om een oordeel te geven over dit soort zaken.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen of contact opnemen met de praktijk.

de website van de KNMG KNMG weigeringsbriefje

* Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) 11 november 2008, nr. 2008/129. Staatscourant 2008, 229.