Privacy

Via allerlei instanties en bedrijven zijn gegevens van u bekend. In het digitale tijdperk waarin wij leven kunnen veel mensen die gegevens inzien. In de meeste gevallen heeft u deze gegevens zelf gedeeld, zoals dat tegenwoordig heet.

Omdat u een pasje heeft van een winkel of in een mailingbestand staat van een bedrijf, via cookies, omdat u berichten en foto’s via Facebook, LinkedIn of Instagram de wereld in stuurt, omdat u lid bent van een sportclub óf omdat u ingeschreven staat bij een huisarts/tandarts/specialist/apotheek enz.

De meeste mensen die uw gegevens onder ogen krijgen hebben gelukkig geen kwaad in de zin. Echter, wanneer gevoelige gegevens in verkeerde handen terecht komen kan dat zeer nadelige gevolgen hebben. Het is dus van het grootste belang om verantwoord om te gaan met gegevens van – in ons geval – onze patiënten en onze medewerkers.
 

Zorgvuldigheid en gezond verstand

Wat belangrijk is met betrekking tot privacybescherming en technische en digitale mogelijkheden van gegevensuitwisseling is dat men zich bewust is van de risico’s van het geven en delen van persoonlijke en kwetsbare gegevens. In de zorg is het nog extra gecompliceerd omdat enerzijds in het kader van optimale zorg een zo compleet mogelijk medisch dossier met alle gegevens voor alle zorgverleners overal te raadplegen moet zijn (via het LSP), maar anderzijds diezelfde medische gegevens met de grootst mogelijke terughoudendheid moeten worden behandeld en beheerd. Wij zullen proberen met moed, beleid, trouw én gezond verstand tussen deze uitersten te laveren.
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze wet is op 25 mei 2018 in werking getreden en geldt voor alle overheden, bedrijven en andere organisaties in Europa. In deze wet zijn nieuwe waarborgen ingebouwd om privacyrisico’s te beperken.
 

Waarom hebben wij bepaalde gegevens van u nodig?

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld in uw medisch dossier: zorgverlening, doelmatig beleid, ter bewaking van onze eigen kwaliteit en voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle medewerkers van onze praktijk zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw toestemming nodig hebben. Deze toestemming moet ‘geïnformeerd’ en ‘specifiek’ gegeven zijn. Dat wil zeggen dat wij aan de Autoriteit Persoonsgegevens moeten kunnen laten zien op basis van welke informatie u ons toestemming heeft gegeven om gegevens te delen.

Over de praktische uitwerking van een en ander hopen wij nog nader geïnformeerd te worden. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, namelijk indien er een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde dreigt of wanneer vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, worden uitgewisseld met andere zorgverleners , bijvoorbeeld de apotheek of een specialist naar wie u verwezen bent.
 

Beheer van uw gegevens

Wij doen ons uiterste best uw (persoons)gegevens goed te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Dit doen we onder andere door middel van inlogcodes op alle computerwerkplekken in de praktijk, door medische documenten na gebruik te vernietigen of beveiligd af te laten voeren, door in alle arbeidscontracten een geheimhoudingsclausule op te nemen enz. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Dit is in principe 15 jaar.
 

Onze plichten

  • Dat wij verwerkersovereenkomsten moeten sluiten met alle partijen die in onze opdracht persoonsgegevens voor ons verwerken
  • Dat wij een verwerkingsregister moeten bijhouden om aan te kunnen tonen dat wij aan de eisen uit de AVG voldoen
  • Dat wij een privacyverklaring op de website publiceren. Deze privacyverklaring is in eerste instantie bedoeld voor patiënten, maar draagt ook bij aan het privacy-bewustzijn binnen het team van medewerkers in de praktijk
  • Dat wij op termijn elke drie jaar een analyse van de privacyrisico’s in onze praktijk moeten uitvoeren en dat wij mogelijk de functie van functionaris gegevensbescherming in het leven moeten roepen. 

Uw rechten

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet geschaad wordt)
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Een aanvraagformulier is op de praktijk verkrijgbaar.
  • Het recht op dataportabiliteit; dit houdt in dat wij u uw gegevens op uw verzoek mee moeten geven.

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe privacywetgeving horen wij dat graag van u.